Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej

16 marca 2016


W sierpniu 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny  EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH” W ROKU SZKOLNYM 2015/2016”

We wrześniu 2015 r.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku złożyła do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” w roku szkolnym na zadanie ph. „Szkoła w terenie – aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku”

 

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w listopadzie 2015 r. i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  im. Władysława St. Reymonta w Radomsku otrzymała dotację w kwocie 12 610,00 zł na realizację projektu jak wyżej.

  • Wkład własny szkoły do projektu wynosi 2 190,00 zł

 

  • Projekt jest realizowany w terminie od 02.11.2015 r. do 20.06.2016 r.
  • Informacje o realizowanym Projekcie:

Nazwa zadania: „Szkoła w terenie – aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku”

  • Wartość ogólna zadania: 14 800,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- dotacja zadań z dziedziny EDUKACJA EKOLOGICZNA pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016” w wysokości 12 610,00 zł.

  • Opis zakresu projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4  i ich rodziców, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie środowiska rodzinnego ze szkołą w ramach edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Głównym jego celem jest poznanie walorów i osobliwości parków krajobrazowych województwa łódzkiego jako terenów o unikalnym krajobrazie, bogatych florystycznie i faunistycznie, ciekawych pod względem budowy geologicznej.

Projekt pozwoli na kształtowanie właściwych relacji i prawidłowej komunikacji miedzy dziećmi i dorosłymi wskutek podejmowania wspólnych działań zespołowych.

Priorytetowym zadaniem Projektu jest propagowanie aktywnych form edukacji ekologicznej wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej oraz wzrost odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez umożliwienie dzieciom kontaktu z naturą.

Działania Projektu znacznie wykraczają poza środowisko wychowawcze dzieci, dając możliwość zdobycia przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych. Pozwalają także na kontynuowanie współpracy z różnymi podmiotami, m.in. Nadleśnictwem, Kołem Łowieckim, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radomsku.

Zajęcia ekologiczne w terenie i stacjonarne w szkole prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów.

W ramach projektu zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, wycieczki autokarowe, zajęcia terenowe, warsztaty stacjonarne, konkursy (fotograficzny, plastyczny, techniczny, wiedzy) oraz wystawy i spotkanie z żywymi gadami.

 

 

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl