SPRAWOZDANIE

20 czerwca 2016


SPRAWOZDANIE

 

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  projektu w sprawie

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 maja 2016 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.

Konsultacje został przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr  LXIV /483/10 Rady Miejskiej  w Radomsku  z dnia 12 października 2010 roku.

Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii na temat projektu w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu prawa miejscowego i złożeniu go do dnia 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5.

 

Projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok oraz wzór formularza konsultacji projektu prawa miejscowego zamieszczony został w dniu 30 maja 2016 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radomska.        

                                                                      

Do projektów uchwał oraz Programów nie zostały zgłoszone żadne wnioski.