Sprawozdanie

6 kwietnia 2016


                                                                  

SPRAWOZDANIE

 

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

projektów: Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2016 - 2018; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 - 2018.” 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 marca 2016 roku ogłoszone zostały konsultacje projektów: Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2016 - 2018; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 - 2018” , które trwały od dnia 14 marca 2016 roku do dnia 29 marca 2016 roku.

Konsultacje został przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr  LXIV /483/10 Rady Miejskiej  w Radomsku  z dnia 12 października 2010 roku.

Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii na temat projektów: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2016 - 2018; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 - 2018” poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu prawa miejscowego i złożeniu go do dnia 29 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5.

 

Projekty: Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2016 - 2018; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 - 2018.” oraz wzór formularza konsultacji projektu prawa miejscowego zamieszczony został w dniu 10 marca 2016 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radomska.    

                                                                      

 

Do projektów uchwał oraz Programów nie zostały zgłoszone żadne wnioski.