Sprawozdanie

14 grudnia 2017


Sprawozdanie

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok”

    Na podstawie Zarządzenia Nr 238/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 24 listopada 2017 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok”, które trwały od dnia 28 listopada 2017 roku do dnia 11 grudnia 2017 roku.
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr LXVI/483/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 12 października 2010 roku.
Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii na temat projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok” po zapoznaniu się z jego treścią, poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu prawa miejscowego i złożeniu go do dnia 11 grudnia 2017 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl.
Treść projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok” przekazano Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku w celu zajęcia stanowiska przez podmiot, który reprezentuje.
Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok” oraz wzór formularza konsultacji projektu Programu zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radomska.

Do projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok”nie zostały zgłoszone żadne wnioski.