Sesja nadzwyczajna

5 stycznia 2016


Z udziałem zainteresowanych mieszkańców dzielnic Folwarki i Wymysłówek oraz Pani poseł Anny Milczanowskiej odbyła się w poniedziałek 4 stycznia nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomsku dotycząca sprawy rozbudowy drogi krajowej 91 oraz kolejnej części obwodnicy miasta.

W trakcie dyskusji Pani poseł przypomniała, że już jako prezydent Radomska zabiegała o realizację tzw. „wariantu społecznego” przebiegu południowej obwodnicy i zadeklarowała, że również jako poseł podejmuje w tej sprawie działania, których skutkiem będzie spotkanie władz miasta w Ministerstwie Infrastruktury. Podkreśliła także, że nawet ewentualna niekorzystna decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nie zamyka postępowania i nie powstrzyma starań władz miasta, wspieranych przez parlamentarzystów, o lokalizacyjne rozwiązanie korzystne dla mieszkańców.

Po dyskusji radni przyjęli wspólne stanowisko w tej sprawie:

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz budowy obwodnicy miasta Radomska w ciągu drogi krajowej nr 91 przyjęte podczas XIX Sesji w dniu 4 stycznia 2016 r.

Rada Miejska w Radomsku w związku z ogłoszonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dodatkowymi konsultacjami społecznymi w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz budowy obwodnicy miasta Radomska w ciągu drogi krajowej nr 91 po ponownym przeanalizowaniu proponowanych wariantów przebiegu tej obwodnicy postanawia:

Negatywnie zaopiniować przyjęty przez Komitet Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych wariant „A po KOPI” oraz negatywnie zaopiniować wariant C.

Obydwa warianty nie są zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska określającymi pożądany i społecznie zaakceptowany przebieg drogi krajowej nr 91 oraz co najważniejsze w znaczny sposób kolidują z zabudową mieszkaniową zarówno w dzielnicy Wymysłówek (wariant „A po KOPI”) oraz w dzielnicy Folwarki i Wymysłówek (wariant C).

Rada Miejska w Radomsku postuluje aby zaprzestano prac projektowych dotyczących obwodnicy miasta Radomska w wariancie „A po KOPI” i wariancie „C” oraz postuluje zaproponowanie nowego przebiegu obwodnicy Radomska, który uzyskałby jak największą aprobatę społeczną.

Przyjęte stanowisko w powyższej treści anuluje stanowisko Rady Miejskiej w Radomsku w tej samej sprawie podjęte na L sesji w dniu 10 marca 2014r.