Ruszyły prace nad Rocznym Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 - czekamy na propozycje

2 września 2016


Rozpoczęły się prace nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

W związku z tym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2017 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

Propozycje zadań na rok 2017 należy składać na formularzu (do pobrania poniżej) ph. „Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego” w terminie do 14 września 2016 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej na adres um@radomsko.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5. Formularz dostępny jest także na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania  oraz w siedzibie urzędu.

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z Uchwałą NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy.

Formularz do pobrania.