Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie ochrony zdrowia

13 czerwca 2016


Działając na podstawie § 22 ust. 26 „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” Komisja konkursowa opiniująca oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie ochrony zdrowia, powołana Zarządzeniem Nr 113/2016 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 2 czerwca 2016 roku, rekomenduje przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia jak niżej:

W zadaniu: „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród seniorów” – kwota do rozdysponowania: 5.000 zł.

Propozycja dotacji dla Fundacji Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego na zadanie „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród seniorów – Zdrowy Senior” – kwota dotacji 5.000 zł.