REZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

14 lipca 2016


REZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 08.07.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.25.2016.JK zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Radomska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.54.2015.JK z dnia 15.02.2016r. dotyczącą budowy bezciśnieniowego dwupłaszczowego zbiornika z polietylenu PE-LLD typu 2500 ECO LINE na działkach nr ew. 171/110 i 171/8 obręb 10 położonych w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).