Radni miejscy obradowali

31 maja 2017


Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie, regulaminie III Edycji budżetu obywatelskiego oraz regulaminach obiektów sportowych.

Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji planowanych kwot przeznaczonych na inwestycje. Radni podjęli decyzję o rezygnacji z zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. Fabianiego z uwagi na brak dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z tym został zmniejszony plan wydatków o 1 mln 150 tys. złotych. Zadanie to było powiązane z pomocą finansową dla powiatu radomszczańskiego związaną z przebudową ul. Jagiellońskiej, które również nie zostanie zrealizowane z powodu braku finansowania. Tu również zmniejszono plan wydatków.

Ponadto do budżetu zostało wprowadzone nowe zadanie. 300 tys. złotych zostało przeznaczone na budowę skateparku.

Radni podczas obrad wybrali nowego przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego, którym został radny Rafał Dębski.

Podjęto także uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu miasta na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomsko w ramach programu „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI”.

Radni pochylili się równeż nad zmianą uchwały nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących III edycji budżetu obywatelskiego, do której wojewoda łódzki wniósł zastrzeżenia. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczą zapisów stanowiących o tym, że w konsultacjach społecznych mogą brać udział, tj. zgłaszać projekty oraz uczestniczyć w głosowaniu mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16. rok życia. W związku z tym zaszła konieczność dokonania zmian uchwały. Dziś radni podjęli uchwałę, w której nie ma zapisów dotyczących wieku mieszkańców Miasta Radomsko mogących brać udział w konsultacjach społecznych.

Z treści aktualnego orzecznictwa administracyjnego wynika, że jednostki samorządu terytorialnego określając zasady udziału mieszkańców gminy w konsultacjach społecznych nie mogą wykluczać z tych konsultacji niektórych grup mieszkańców, np. niepełnoletnich. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi w art. 5a, iż
w konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy danej gminy.

Zmieniono także godziny otwarcia obiektów sportowych. W miesiącach od kwietnia do września boiska sportowe zarządzane przez MOSiR będą otwarte od godz. 8.00 do 21.00. A od października do marca od godz. 9.00 do 19.00. Tężnia bedzie czynna, gdy temperatura osiagnie 20 stopni Celsjusza w godz. od 8.00 do 21.00.