Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń

Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. i dokonania opłaty I raty za korzystanie       z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.
Urząd Miasta w Radomsku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku:
złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży,
wniesienia opłaty na 2016 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2016 r.
Należy pamiętać o tym, iż nawet jeśli termin wypada na dzień wolny, nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Radomska:  ESBANK Bank Spółdzielczy O/Radomsko - 82 8980 0009 2001 0037 5283 0011  -   z  podaniem nr zezwolenia/zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.)
Jednocześnie informujemy, od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady dot. wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty:

1) W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia– zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 111  ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

2) W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).

Nadal - przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o ponowne zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

Referat Podatków (pokój nr 6, parter, tel. 044 6854458) dysponuje drukami oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, jak również druki umieszczone są na stronie internetowej Miasta Radomska – www.radomsko.pl/biuro_obslugi_interesantow (Referat Podatków - sprawa: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).