Przypomnienie dla klubów sportowych

28 września 2016


Przypominamy, że do dnia 30 września 2016 r., kluby sportowe działające na terenie miasta, a nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą występować
o przyznanie dotacji na działania sportowe planowane na rok 2017.

Działania te powinny być ukierunkowane na osiągnięcie celu publicznego, którym jest:

  • upowszechnianie i rozwój różnych dyscyplin sportowych,
  • osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym
    i międzynarodowym
  • zwiększenie  dostępności dla społeczności lokalnej do działań sportowych realizowanych przez kluby sportowe

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z jej udzieleniem. Po uchwalaniu budżetu na rok 2017 przez Radę Miejską w Radomsku, zostanie powołana Komisja, która dokona oceny złożonych wniosków.
Podstawą prawną postępowania jest Uchwała Nr XLIII/386/13 Rady Miejskiej w Radomsku
z dn. 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko (Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz 5839).