Przegląd Widowisk Jasełkowych

16 listopada 2015


Finał zaplanowano w Miejskim Domu Kultury 24 stycznia br. pod hasłem "Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, Jako Panu naszemu".

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły szkolne z Radomska i okolic prezentujące widowiska jasełkowe oraz inne formy teatralne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem klas integracyjnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, amatorskich grup teatralnych działających przy ośrodkach kultury, ośrodkach Caritas i parafiach.

Cele imprezy:

  • pielęgnowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia;
  • prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia;
  • konfrontacja dokonań artystycznych w szkołach i przedszkolach;
  • zachęcanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji świątecznych;
  • próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego, głębszego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia;
  • tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
  • zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu;

Regulamin:
W przeglądzie uczestniczą szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola Radomska i okolic.

Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: fundacja.ace@gmail.com w terminie do 10.12.2015 r. Każdy zespół zostanie powiadomiony o terminie występu w ramach eliminacji konkursowych. Zespół prezentuje jeden spektakl w czasie nie przekraczającym 45 minut. Prezentację ocenia komisja powołana przez organizatorów, która podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzje komisji są ostateczne.

Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – przedszkola,
II kategoria – szkoły podstawowe,
III kategoria – gimnazja,
IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne,
V kategoria  inne integracyjne