Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28 sierpnia 2018


Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Teatr Źródło, 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5 na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży pn. „Widowisko teatralne Niepodległa w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 4 września 2018 roku.Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Ogłoszenie i oferta Stowarzyszenia Teatr Źródło

Zarządzenie nr 184