Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11 kwietnia 2018


Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 1 na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Zeszyty Radomszczańskie t. XIV” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” w kategorii zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: „Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska”.

 

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 18 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

oferta PTH

Zarządzenie_93_2018