Propozycje zadań publicznych dla NGO na rok 2019

5 września 2018


Informujemy, że rozpoczęto prace nad „Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
W związku powyższym, zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej z samorządem miasta Radomsko na rok 2019 w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.
Propozycje zadań należy składać w terminie do 20 września br. osobiście Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: cas@radomsko.pl  
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska – budynek za Urzędem Miasta.
Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z zapisami Uchwały nr  LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010 r.

https://bip.radomsko.pl/bipkod/3859820