PROGRAM KAWKA - termin do 20 listopada

16 listopada 2015


Wnioskodawcą i koordynatorem programu będzie Urząd Miasta. Beneficjentami Końcowymi: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne korzystające z dofinansowania za pośrednictwem Wnioskodawcy. Wnioski zbiorcze, powstałe na podstawie pisemnych deklaracji mieszkańców, będą składane w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w terminie do 30 listopada 2015 roku.

Granicznym terminem składania deklaracji udziału w programie przez zainteresowanych mieszkańców jest data 20 listopada 2015 roku (piątek). Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie, listownie i na ręce ankieterów, rekrutujących się z pracowników Urzędu Miasta i PGK Sp. z o.o.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym wysokość udzielonego dofinansowania nie może być większa niż:

                                                                              Moc źródła do 50 kW          Moc źródła powyżej 50 kW

a/. dla kotłowni gazowej                                                  1000,00 zł/kW                  900,00 zł/kW
b/. dla kotłowni olejowej                                                    850,00 zł/kW                  750,00 zł/kW
c/. dla ogrzewania elektrycznego                                     600,00 zł/kW                  500,00 zł/kW
d/. dla kotłowni na biomasę                                           1000,00 zł/kW                  900,00 zł/kW
e/. dla kotłowni węglowej (kocioł klasy 5)                      550,00 zł/kW                  450,00 zł/kW
f/. dla przyłącza do sieci cieplnej                                      850,00 zł/kW                  750,00 zł/kW
g/. dla pompy cieplnej                                                      2000,00 zł/kW               1500,00 zł/kW

Przykład:
wymieniamy piec węglowy na nowoczesny piec na ekogroszek – moc 25kW. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 25kW x 550 zł/kW= 13.750 zł, ale nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostałe 35% leży po stronie Beneficjenta Końcowego.

W ramach programu dofinansowywane będą następujące przedsięwzięcia:

  • wymiana istniejących kotłowni lub palenisk na nowoczesne źródła ciepła o wyższej sprawności, z możliwością modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. ( w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 i spełniać wymagania klasy 5, przy sprawności przynajmniej 85%, muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego),
  • podłączanie istniejących obiektów ogrzewanych ze źródeł lokalnych do sieci cieplnych.

Program będzie realizowany na obszarach, gdzie zostały przekroczone normy jakości powietrza (PM 10), czyli na całym obszarze miasta Radomska.

Kosztami kwalifikowanymi dla Beneficjenta Końcowego będą: koszty projektów i dokumentacji, koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń grzewczych, koszty demontażu istniejących instalacji, koszt towarzyszących robót budowlanych, koszt modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej, koszty budowy nowego węzła cieplnego, koszty przyłącza do miejskiej sieci cieplnej.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest akceptacja jego warunków i wypełnienie deklaracji udziału w programie priorytetowym.

Pobierz wzór deklaracji [DOC 74,3 kB]

Program nie przewiduje refundacji wcześniej poniesionych kosztów. Dofinansowanie dotyczyć będzie wyłącznie Wnioskodawców mających podpisaną umowę z Funduszem Ochrony Środowiska.

Osoby zainteresowane programem proszone są o kontakt z Wydziałem Planowania, Realizacji Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Radomska , osobiście- pok. nr 311 lub z nr tel. 44 685 45 01 bądź z Działem Rozwoju PGK Sp. z o.o. w Radomsku – pok. 218 lub z nr tel. 44 683 06 30 w. 29.