Program KAWKA - informacja

15 lipca 2016


W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o realizację tegorocznego programu pn.„Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowanej w ramach programu KAWKA na lata 2015-2018” przedstawiamy informacje otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW.

Urząd Miasta w Radomsku informuje, że do dnia 28 czerwca 2016 r. wpłynęło 569 wniosków (w tym 505 wniosków trybie normalnym oraz 64 w trybie rezerwowym) związanych z udziałem w programie priorytetowym pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowanej w ramach programu KAWKA na lata 2015-2018”.

 W dniu 30.11.2015 r. został złożony zbiorczy wniosek zawierający 505 właścicieli posesji  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dofinansowania w ramach programu priorytetowego KAWKA.

W dniu 05.05.2016 r. ze względu na brak odpowiedzi z WFOŚiGW w Łodzi i liczne pytania mieszkańców Radomska, Prezydent Miasta Radomska zwrócił się pismem zarówno do WFOŚiGW i NFOŚiGW z prośbą udzielenie informacji czy priorytetowy program KAWKA zostanie wdrożony do realizacji oraz w jakim terminie.

 W dniu 25.05.2016 r. do Prezydenta Miasta Radomska wpłynęło pismo z WFOŚiGW informujące o braku możliwości na chwilę obecną realizacji ww. programu ze względu na brak środków finansowych, które mają być przekazane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 W dniu 30.05.2016 r. do Prezydenta Miasta Radomska wpłynęło pismo z NFOŚiGW, w którym czytamy:

(...)Do tej pory NFOŚiGW ogłosił 3 nabory wniosków na pośredników finansowych. WFOŚiGW w Łodzi , właściwy dla Państwa Miasta pośrednik we wdrażaniu programu, złożył wniosek jedynie w trzecim naborze, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. Wszystkie złożone w tym naborze wnioski obecnie są oceniane pod kątem efektywności wydatkowania środków publicznych i doświadczeń związanych z wdrażaniem programu KAWKA. (...)

 Niezwłocznie po dokonaniu oceny wniosków NFOŚiGW  ogłosi wyniki trzeciego naboru.