PROGRAM „BEZPIECZNA+” w PSP nr 2 w Radomsku

16 listopada 2017


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku od początku roku szkolnego prowadzony jest program „Bezpieczna+”. Celem tego programu jest m.in. poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomsku od początku roku szkolnego aktywnie uczestniczy w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Realizowane są zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, kształtowanie postaw, uczenie właściwych zachowań w różnych sytuacjach, czy też dbanie o prawidłowe relacje rówieśnicze i rodzinne.

Działania o charakterze profilaktycznym realizowane są w formie zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych i spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli z przedstawicielami różnych instytucji. Wszystkie działania zostały zaplanowane w ten sposób, aby każdy uczeń zapoznał się z różnorodnymi zagrożeniami, mogącymi go spotkać w szkole i poza nią oraz potrafił właściwie reagować w sytuacji wystąpienia tych zagrożeń.

Działania prowadzone w szkole zakładają kompleksową pracę z uczniami podczas zajęć, prowadzonych z udziałem nauczycieli, szkolnych specjalistów, rodziców uczniów, a także przedstawicieli instytucji wspierających, takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, PCK i placówki służby zdrowia.

Od września uczniowie PSP nr 2 w Radomsku brali udział w następujących działaniach:

- praktyczne ćwiczenia zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczek,
- spotkanie z przedstawicielami Policji na temat „Bezpieczna droga do szkoły”
- spotkanie ze strażakiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Światowy Dzień Mycia Rąk,
- warsztaty i konkursy wiedzy z zakresu pierwszej pomocy,
- spektakle profilaktyczne,
- konkurs plastyczny„Bezpieczny Internet”,,
- projekcje filmów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej
- ogólnopolska akcja „Śniadanie Daje Moc”
- ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.