Prezydent wniósł odwołanie od decyzji RDOŚ w sprawie obwodnicy Radomska

8 listopada 2016


Prezydent Miasta Radomsko informuje, że 7 listopada br. zostało wystosowane odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie odmowy wydania warunków środowiskowych dla przebiegu wariantu południowej części obwodnicy miasta Radomska.

Poniżej treść odwołania:


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
za pośrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
Odwołujący:
Prezydent Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
sygn. akt.WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.29

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Nr 25/2016
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie sygn. akt WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.29

Działając w imieniu Miasta Radomska, wnoszę odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 25/2016 wydanej w dniu 20 października 2016 r. doręczonej odwołującemu się w dniu 24 października 2016 r.
    
W/w decyzję zaskarżam w całości.
    
Organowi I instancji zarzucam naruszenie przepisów:
1.    art. 81 ust. 1 w zw. z art. 71 ust 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t) [zwana dalej „ooś”) poprzez jego zastosowanie i w konsekwencji uznanie, że istnieje podstawa do odmowy w drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie  drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska DK 42/DK/91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK 91” w wariancie „A PO KOPI” – określane również w treści decyzji „wariantem 5”, w sytuacji braku spełnienia ku temu ustawowych  przesłanek wskazanych w tym przepisie, a to - braku wynikającej z treści oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zasadności realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę (tj. w innym niż wariant „A PO KOPI” – zwanym również w treści decyzji jako „wariant 5”);
2.    mającą wpływ na treść decyzji obrazę przepisów postępowania a to art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.), – [dalej zwaną „kpa”] – poprzez:
2.1.     niewyjaśnienie wszystkich istotnych dla sprawy elementów stanu faktycznego,
2.2.    nie zebranie materiału dowodowego w sposób wyczerpujący i niezbędny dla ustalenia możliwości odmowy wyrażenia w drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia opisanego w pkt 1 powyżej we wskazanym tam wariancie;
2.3.    pominięcie słusznego interesu Strony oraz interesu społecznego poprzez dokonanie oceny obydwu analizowanych wariantów („A PO KOPI” – zwanego również „wariantem 5” oraz wariantu „C”– zwanego również „wariantem 8” ) - bez uwzględnienia czynnika społecznego w postaci precyzyjnego zbadania i prawidłowego wskazania ilości wyburzeń związanych z realizacją każdego z tych wariantów – w sytuacji, gdy wariant wykluczony przez Organ (wariant „C”) pociąga konieczność wyburzeń w skali ok 50 % większej aniżeli wariant A po KOPI  - co nie stanowi różnicy określonej przez organ jako „nieznaczna”;
2.4.    brak uwzględnienia czynnika społecznego poprzez pominięcie faktu, iż zarówno GDDKiA jak i władze Miasta Radomska – jednomyślnie zaakceptowały wariant „A PO KOPI” – jako mniej szkodliwy społecznie i preferowany do realizacji;
2.5.    poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu wyrażające się w oparciu rozstrzygnięcia o dowolną i niepopartą materiałem dowodowym konkluzję, iż przebieg obwodnicy w wariancie A PO KOPI ingeruje w bliżej nieokreślone „ciągi  ekologiczne” czy też również niesprecyzowane „populacje roślin, grzybów i zwierząt”.


W związku z powyższym wnoszę o :
1.    uchylenie - w trybie art. 138 § 1 k.p.a. - zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy zgodnie z treścią wniosku wnioskodawcy poprzez wyrażenie w drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie  drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska DK 42/DK/91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK 91” w wariancie „A PO KOPI” – określanym również w treści decyzji „wariantem 5”,

ewentualnie wnoszę o
2.    uchylenie - w trybie art. 138 § 2 k.p.a. - zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Ponadto wnoszę o
3.    przeprowadzenie następujących dowodów:
3.1.1.    uchwała nr  XXXI/219/2016 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27października 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Radomsku dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz budowy obwodnicy miasta Radomsko w ciągu drogi krajowej nr 91 - załącznik nr 1;


UZASADNIENIE

Przeprowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ocena oddziaływania przedmiotowej drogi na ludzi i dobra materialne została sporządzona nierzetelnie i nie znajduje oparcia w materiale dowodowym. Twierdzenie, że różnica w ilości planowanych do wyburzenia budynków między wariantem „A PO KOPI”, a wariantem C jest nieznaczna, nie znajduje oparcia w materiale dowodowym sprawy. Na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Miasta Radomska analizy ilości planowanych do wyburzenia budynków stwierdza się, że dla wariantu C ich ilość jest znacznie większa niż w wariancie „A PO KOPI”. W opinii autorów raportu przedstawienie tego typu danych nie było istotne w odniesieniu do analizy oddziaływania omawianej inwestycji i uwagi tej nie wprowadzono do uzupełnionego raportu. Miasto nie zgadza się z takim stanowiskiem i uważa, iż czynnik społecznościowy, gwarancja ochrony interesów lokalnej społeczności i zapobieganie nieuchronnym działaniom odwoławczym powinny mieć istotny wpływ na wartościowanie poszczególnych wariantów planowanej drogi,. Również perspektywa wypłacenia poszkodowanym rekompensat w kwotach liczonych łącznie na dziesiątki milionów złotych, powinna być brana pod uwagę przez inwestora, który gospodaruje środkami publicznymi.

Analizując mapę korytarzy ekologicznych w Polsce, a w szczególności fragment Korytarza Południowo-Centralnego, istniejące już od wielu lat drogi: droga krajowa DK 91 i droga wojewódzka DW 784 w rejonie Radomska przecinają przedmiotowy korytarz na znacznej jego szerokości. W zebranym w sprawie materiale dowodowym brak jest informacji na temat liczby wypadków i kolizji, jakie miały miejsce z udziałem zwierząt na przedmiotowym obszarze, także trudno jest się odnieść, czy istniejąca już ingerencja w korytarze ekologiczne skutkować może zaburzeniem zdolności migracyjnych zwierząt lub całkowitym ich przerwaniem.

Bezspornie należy stwierdzić, że porównując odcinek korytarza obejmujących granice miasta Radomska opracowany w 2005 r. z opracowanym w 2012 r. zauważalna jest tendencja do przesuwania się jego granic w kierunku południowym, czego powodem jest zapewne m.in. działalność człowieka poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego jaka ma miejsce w dzielnicach Folwarki i Wymysłówek. W ocenie odwołującego planowana trasa obwodnicy Radomska w wariancie „A PO KOPI”, tworzyłaby barierę dla dalszej ingerencji w korytarz ekologiczny, wyznaczając jednocześnie granicę przyszłej zabudowy.

Uważamy, że dla wariantu „A PO KOPI” zastosowanie rozwiązań technicznych, takich jak wygrodzenia, przepusty, wiadukty dla zwierząt, umożliwiłoby dalszą, swobodną migrację zwierząt w okolicy Radomska oraz wpłynęłoby na ochronę ekosystemu i środowiska naturalnego.

W materiale dowodowym sprawy nie ma na ten temat informacji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi prawdopodobnie nie analizował tego typu rozwiązań, ponieważ nie znalazły one odzwierciedlenia w uzasadnieniu.
Jednocześnie należy podkreślić, że na przedmiotowym odcinku obwodnicy w planowanym wariancie „A PO KOPI” nie występują specjalne formy ochrony przyrody w postaci wyznaczonych obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych, itp.
W uzasadnieniu zaskarżanej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdza, cyt.:„...Z powyższego wynika, że zarówno organy administracji publicznej na szczeblu lokalnym, mieszkańcy obszaru oraz jego użytkownicy w rejonie planowanego przedsięwzięcia nie zgadzają się z realizacją planowanej inwestycji (bez względu na wariant)”.
Należy wyraźnie podkreślić, że stanowisko Rady Miejskiej, jak i Prezydenta Miasta, które  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uznał za niejednoznaczne, było naszym zdaniem jednoznaczne. Pismem znak: SAO.0002.9.2016 z dnia 15.07.2016 r. otrzymanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Rada Miejska wskazała wariant „A po KOPI”  jako preferowany, a ponadto pismem znak: TIM.7011.21.2016 (dotyczy: RIN.7011.45.2015, TIN.7012.1.2013) z dnia 16 sierpnia 2016 r. otrzymanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Prezydent Miasta Radomska wyraźnie wskazał, że w związku z zajęciem przez Radę Miejską w Radomsku stanowiska w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy miasta Radomska w ciągu drogi krajowej nr 91, podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lipca 2016 r. ze wskazaniem wariantu „A po KOPI” jako mniej szkodliwego społecznie, Prezydent Miasta Radomska również zarekomendował wyżej wymieniony, tj. wariant 5 jako preferowany, w prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi postępowaniu. 

Należy ponadto dodać, że podczas XXXI Sesji w dniu 27.10.2016 r. Rada Miejska w Radomsku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy miasta Radomska w ciągu drogi krajowej nr 91. Radni wskazali jednoznaczne stanowisko, co do wyboru wariantu przebiegu obwodnicy, opiniując negatywnie projektowany przebieg DK91 w wariancie C, a pozytywnie w wariancie „A po KOPI”.

Aspekty związane z koniecznością budowy obwodnicy południowej miasta Radomska, ze względu na położenie miasta w ciągu dwóch dróg krajowych DK42 i DK91, były wielokrotnie poruszane przez radnych Rady Miejskiej, Władze Miasta Radomska, przedstawicieli GDDKiA oraz parlamentarzystów podczas obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku, która odbyła się dnia 15.07.2016 r.  Miasto Radomsko kosztem ogromnego wysiłku finansowego i organizacyjnego zakończyło w roku 2014 budowę zachodniej części obwodnicy miasta Radomska łączącej drogę krajową nr 42 z drogą krajową nr 91, wyręczając tym samym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w wypełnieniu jego ustawowych obowiązków. Inwestycja ta została rozpoczęta i zrealizowana, wyłącznie wobec stanowczych deklaracji GDDKiA o wykonaniu kolejnych części obwodnicy Radomska w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz budowa obwodnic Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91 i obwodnic Radomska w ciągu drogi DK42 i DK91”. Wartość zadania wykonywanego przez Miasto Radomsko to kwota ponad 58 mln zł. Po upływie 5 lat od zakończenia inwestycji droga zostanie przekazana w zarząd GDDKiA, a jednocześnie jako środek trwały na majątek Skarbu Państwa. Finansowe zaangażowanie odsunęło na wiele lat możliwość prowadzenia wielu inwestycji związanych z drogami miejskimi oczekiwanymi przez lokalną społeczność.
Procedura uzgodnień przebiegu obwodnicy południowej miasta Radomska trwa od wielu lat, a jej budowa jest bardzo istotna, zwłaszcza w obecnym czasie, w którym to podjęto decyzję o budowie fragmentu autostrady A1 na odcinku z Tuszyna do Częstochowy. Rozpoczęcie budowy autostrady bez modernizacji istniejących dróg krajowych zabezpieczających połączenia alternatywne, spowoduje całkowity paraliż komunikacyjny miasta Radomska, przenoszący się niekorzystnie na układ połączeń krajowych. Zwiększony w trakcie jej budowy ruch tranzytowy odczuwalny będzie w centrum miasta Radomska, zwiększy ryzyko wypadków i kolizji, a także wpłynie niekorzystnie na zdrowie i życie mieszkańców poprzez zanieczyszczenie spalinami.


Wobec powyższego wnoszę jak w petitum pisma.


Załączniki:
1.    2 odpisy odwołania,
2.    uchwała nr  XXXI/219/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Radomsku dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz budowy obwodnicy miasta Radomsko w ciągu drogi krajowej nr 91 - załącznik nr 1.

Do wiadomości:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  i Autostrad w Łodzi
ul. Irysowa 2
91–857 Łódź