Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Fundacje Inicjatyw Kulturalnych, ul. Przedborska 2a, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ocalić od zapomnienia” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2017” w kategorii zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: „Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym i środowiskowym”.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl  upływa dnia 3 listopada 2017 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta

Zarządzenie nr 225/2017