Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę - Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło

17 października 2016


Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło z siedzibą w Radomsku przy ulicy Brzeźnickiej 5, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Klasyka w odcinkach” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Załącznik 1

Załącznik 2