Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę Fundacji Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”

18 października 2016


Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Fundację Wzajemnej Pomocy „Alternatywa” z siedzibą 97-545 Gomunice, Karkoszki 24 na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta Radomsko, zadania publicznego pod nazwą: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” w kategorii zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl  upływa dnia 25 października 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik 1 - ogłoszenie

Załącznik 2 - oferta