Prezydent Miasta Radomsko informuje

23 listopada 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016., poz. 353.) na wniosek Inwestora tj. Panattoni Europe Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy Placu Europejskim 1, w której imieniu działa Pełnomocnik Pani Daria Łukasik, w dniu 14.11.2017r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.19.2017 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno – magazynowego pod nazwą Panattoni Park Radomsko na działkach o numerach ewidencyjnych 5/121 i 5/126 położonych w obrębie 36 w Radomsku.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.