Prezydent Miasta Radomsko informuje

23 listopada 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016., poz. 353.) na wniosek Inwestora tj. Inwestorów tj. Mariusza i Katarzyny Bąbol, Pawła i Doroty Bzowskich oraz Mariusza i Urszuli Klimek, w imieniu których działa pełnomocnik Firma PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska, w dniu 14.11.2017r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.21.2017 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 521 w obrębie 38 w Radomsku.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.