PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

8 września 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2017r., poz. 1405) na wniosek VPK Packaging Sp. z o.o.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.13.2017 na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o część produkcyjno – magazynową wraz z przebudową i rozbudową instalacji oraz infrastruktury technicznej w Radomsku przy ul. Przedsiębiorców 1 na działkach o numerach ewidencyjnych 5/57 i 5/59 w obrębie 36 w Radomsku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.