PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

2 marca 2017


OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca

2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

               

Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu  uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca   2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska, w okresie od dnia 10 marca 2017r. do dnia 03 kwietnia 2017 r.

Celem konsultacji jest zapoznanie interesariuszy rewitalizacji1 z projektem uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska, oraz  zebranie uwag i opinii dotyczących ww. dokumentu na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje skierowane są do interesariuszy rewitalizacji.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

1) wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska w terminie od 10 marca 2017 r. do dnia 03 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 202), w godzinach 8.00-15.00;

 

2) udostępnienie materiałów dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska” na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej (www.radomsko.pl),

3) wykorzystanie grup przedstawicielskich,

 4) zbieranie uwag ustnych do protokołu,

 5) zbieranie opinii, uwag i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres um@radomsko.pl lub formularza konsultacyjnego, który udostępniony zostanie:

a) na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”,

b) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko oraz w Wydziale Rozwoju Miasta
(pok. 202).

 Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w terminie od 10 marca 2017 r. do dnia 03 kwietnia 2017 r. w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na  adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje opublikowany zostanie za pośrednictwem strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”, najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

___________________________________

1Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) są w szczegó1nosci:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.