PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

22 grudnia 2016


 PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
      
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 20.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.54.2016.JK dotycząca budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia na działkach nr ewid. 67/1 i 500 obręb 40 Radomsko oraz 83/2 obręb 37 w rejonie ul. Unii Europejskiej w Radomsku.

      Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).