Prezydent Miasta Radomsko informuje

1 marca 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 26.02.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.56.2017.KS dla inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy istniejącej trybuny betonowej wraz z elementami towarzyszącymi, polegającej na rozbiórce zewnętrznych sektorów A i C oraz przebudowie sektora B, zamontowanie 2 sztuk furtek wejściowych, ukształtowanie nasypów ziemnych, zamontowanie gniazda dla kibiców, założenie terenów zielonych po rozbiórce, na działce nr ew. 266, obręb 15 Radomsko, przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).