PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

10 listopada 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 04.11.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.34.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Owocowej w Radomsku wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ewid. 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 120/1 obręb 31.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).