PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

15 września 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 14.09.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.32.2016.AK dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 2/187 obręb 16 przy ul. Stokrotki w Radomsku.

      Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul.Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).