PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

15 lipca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 08.07.2016r. została wydana decyzja odmowna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.24.2016.JK dotycząca budowy gazociągu w ulicy Owocowej na działce nr ew. 28 obręb 31 położonej w Radomsku.
 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).