PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

14 lipca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 08.07.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.21.2016.AS dotycząca rozbiórki i budowy w nowym śladzie sieci energetycznej, na działkach nr ewid. 34/1 i 34/34, obręb 27 w rejonie ul. Piastowskiej w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).