PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

14 lipca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 08.07.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.20.2016.AS dotycząca budowy oświetlenia ulicznego na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego, na działce nr ewid. 578 obręb 41 przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomsku.

 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).