PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

14 lipca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 08.07.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.19.2016.AS dotycząca rozbudowy ul. Reymonta w Radomsku na odcinku ok. 180m od ul. Kościuszki w kierunku południowym wraz z budową zatoki autobusowej, przebudową zjazdów, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową lub zabezpieczeniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, na działkach nr ewid. 2/1, 4 i 5, obręb 18 Radomsko oraz 1/24 i 238 obręb 10 Radomsko, przy ul. Reymonta w Radomsku.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).