PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

1 lipca 2016


 
PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 

  

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 29.06.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.14.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetleniem) i budowie budynku administracyjno-socjalnego, wraz z miejscami parkingowymi powyżej 10 szt., na terenie działki nr ew. 854 obręb 41 przy ul. Kukuczki w Radomsku.

 

    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres

Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).