PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

16 czerwca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE


        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.23.2016.DF z dnia 15.06.2016r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i budowie linii kablowej nN w Parku Świętojńskim w Radomsku, na terenie działki nr ewid. 6/4 obręb 26 oraz na terenie działek nr ewid. 124, 125 obręb 25.

 

   Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).