PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

9 czerwca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 07.06.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.16.2016.AS dotycząca budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE o średnicy DN 125 mm i długości ok 240 mb na działkach nr ew. 310, 305/3, 305/5 i 311/1 obręb 15 położonych przy ul. Warszyca i ul. Sierakowskiego w Radomsku
 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).