PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

9 czerwca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 07.06.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.15.2016.AS dotycząca przebudowy zakrytego kanału deszczowego na trasie przebiegu koryta rowu melioracyjnego R-B, na odcinku od skrzyżowania ul. Architektów z ul. Narutowicza do wylotu tego kanału do rowu na działce nr ewid. 182 obręb 6 w Radomsku wraz z usunięciem kolizji poprzez przebudowę istniejącego gazociągu, na działkach nr ew. 241/2, 244/2, 245/1, 245/3, 246/1, 246/2, obręb 6 Radomsko oraz 668/1, 668/2, 215/1, 215/3, 91/1, 1/6, 680 i 686, obręb 7, w rejonie skrzyżowania ul. Narutowicza i ul. Architektów w Radomsku.
 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).