PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

2 czerwca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 25.05.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.13.2016.AS dotycząca budowy linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ew. 83/2, 77, 70/5, 70/4, 70/11, 70/18 i 70/16 obręb 23 położonych przy ulicy Krańcowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).