PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

2 czerwca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 31.05.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.1.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika i budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 125/1, 122, 123, 124/1, 182, 183/8 obręb 6 oraz na terenie działki nr ewid. 6/4 obręb 10, od ul. Orzeszkowej do ul. Kraszewskiego w Radomsku.
 
 
    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).