PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

6 maja 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 27.04.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.5.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi, przyłączami: wodno-kanalizacyjnymi i energetycznymi, ogrodzeniem, utwardzeniami i budową zjazdu publicznego na terenie działek nr ew. 257/4, 343/2 obręb 42 przy ul. Chabrowej w Radomsku.

 

    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).