Prezydent Miasta Radomska informuje

12 listopada 2015


Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) na wniosek Cynkowni Radomsko Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TOS.6220.20.2015 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu cynkowania ogniowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 5/127 w obrębie 36

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.