PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

4 stycznia 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073) w dniu 13.12.2017r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.46.2017.DF odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Orange Polska S.A. o wysokości do 35 m n.p.t. na terenie działki nr ewid. 134 obręb 47 położonej przy ul. Narutowicza w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.