Prezydent Miasta Radomska informuje

5 lutego 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 03.02.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.53.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego: rozbudowa sieci wodociągowej polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej z PVC Ø110 mm na terenie działek nr ewid.  615, 725 obręb 41 oraz na terenie działki nr ewid. 775/4 obręb 39 położonych w Radomsku,  ul. Bażantów.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).