PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

4 maja 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 28.04.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.9.2017.AS dotycząca budowy gazociągu w ul. Brzeźnickiej na działce nr ew. 1/2 obręb 16 położonej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).