PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

30 marca 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 29.03.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.3.2017.AS dotycząca budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego, na odcinku od istniejącej studni rewizyjnej na wysokości posesji nr 28 do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka na działce nr ew. 54 obręb 27 w Radomsku.
    
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).