PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

12 stycznia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 
 
 
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.66.2016.KS z dnia 10.01.2017 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia oraz budowa agregatów prądotwórczych wraz z obwodami sterowania, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 367 obręb 11 przy ul. Krzywej w Radomsku.
 
      Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).