PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

5 stycznia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

 

 

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 03.01.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.27.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego o nazwie: Budowa drogi wraz z budową placu do zawracania, budową zjazdów, budową sieci oświetlenia ulicznego, rozbiórką i budową sieci wodociągowej rozdzielczej, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową urządzeń retencyjno-infiltracyjnych na działkach nr ewid. 550, 564/1, 553/1, 551/1, 526/1, 552/1, 555/3, 520/3, 509/3, 520/1, 521, 509/2, 623/1 obręb 44, budowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego infiltracyjno-odparowującego na działce nr ewid. 509/5 obręb 44, przebudowa, rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia 15kV na działkach nr ewid. 550, 553/1, 553/2, 554, 551/1, 551/2, 552/2, 518, 519, 520/2, 509/3, 509/5 obręb 44 Radomsko.

Inwestycja obejmować będzie działki nr ewid. 564/1, 550, 553/1, 553/2, 554, 551/1, 551/2, 552/2, 526/1, 552/1, 555/3, 520/3, 509/3, 509/5, 520/1, 520/2, 521, 509/2, 518, 519 i 623/1 obręb 44  w rejonie ul. Sucharskiego w Radomsku.

    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).