PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

20 lipca 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 11.07.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.18.2018.KI dla inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz budowy przepustu drogowego na działkach nr ewid. 568 i 546 obręb 38 Radomsko, położonych przy ul. Łódzkiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).