PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

14 września 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 107) w dniu 07.09.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.35.2017.EG dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110kV do stacji elektroenergetycznej Radomsko Południe, przewidzianego do realizacji na terenach działki Nr ewid. 91, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 253, 252, 251, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 227/1, 226/1, 225/1, 224/2, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207/2, 207/1, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193/2, 193/1, 192, 189 (obręb 29, Radomsko), oraz Nr ewid. 94/3, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 127, 128, 129, 130 137 (obręb 30, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.